REGULAMIN KONKURSU DLA INFLUENCERÓW
pod nazwą „Pojedynek Smaku"

Definicje

Użytym w treści niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

 1. „Organizator” – spółka pod firmą OS3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-867 Warszawa, ul. Aleja Jana Pawła II nr 27, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy da m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000203860, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadająca NIP 642-21-59-795, REGON: 273202309, o kapitale zakładowym w wysokości 404 000 złotych, organizująca Konkurs na zlecenie Zlecającego.
 2. „Zlecający” - Zakłady Mięsne Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach, (adres: ul. Opolska 22, 40-084 Katowice), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000374678, NIP: 4970063144, REGON: 080287781, kapitał zakładowy 23 500 000 zł (wpłacony w całości), nr BDO : 000037671.
 3. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu, wiążący dla Organizatora, Zlecającego, Komisji Konkursowej oraz Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki Konkursu, w szczególności określając warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników w związku z ich udziałem w Konkursie.
 4. „Konkurs” – Konkurs opisany niniejszym Regulaminem pod nazwą „Pojedynek Smaku" organizowany przez Organizatora na zlecenie Zlecającego, w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.
 5. „Uczestnik” – użytkownik sieci Internet, serwisu Instagram, który przyjął zaproszenie Zlecającego do udziału w Konkursie potwierdzone zawartą przez Organizatora z Uczestnikiem Umową.
 6. „Instagram” - fotograficzny serwis społecznościowy hostingu zdjęć pod domeną https://instagram.com/, połączony z aplikacją o tej samej nazwie.
 7. „Marka” – marka Duda Nasze Polskie.
 8. „Strona konkursowa” lub zamiennie „LP” – landing page dedykowany akcji promującej Markę (Konkurs) pod domeną https://www.pojedyneksmaku.pl.
 9. „Umowa” – zawarta przez Uczestnika z Organizatorem umowa, której przedmiotem jest określenie zasad współpracy Stron w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie.
 10. „Film pojedynkowy” – zadanie konkursowe, o którym mowa w § 5 i § 6 Regulaminu.
 11. „Etap” – jeden z trzech etapów Konkursu (I Etap, II Etap i Finał Konkursu).
 12. „Laureat” – zwycięzca Konkursu.
 13. „Komisja Konkursowa” - powołana przez Organizatora komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli Organizatora i Zlecającego, czuwająca nad poprawnym przebiegiem Konkursu i dobierająca w pary Uczestników Etapów Konkursu.
 14. "Rozporządzenie" lub zamiennie "RODO" - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Zasady Konkursu określone są w Regulaminie, który stanowi załącznik do Umowy; w konsekwencji zawarcie przez Uczestnika z Organizatorem Umowy stanowi jednocześnie oświadczenie Uczestnika, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Konkurs zostanie zrealizowany za pośrednictwem Internetu, LP.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany ani związany z Serwisem Instagram.
 5. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.
 6. Informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach informacyjnych i promocyjnych mają jedynie charakter pomocniczy; zakres uprawnień i obowiązków Uczestnika oraz Organizatora określa Umowa i Regulamin.
 7. Celem Konkursu jest promocja Marki, popularyzowanie przepisów kulinarnych i dań sporządzonych z wykorzystaniem produktów Marki.
 8. Zasady ustalania wyników Konkursu opisane są w § 5 - § 8 Regulaminu.
 9. Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora, nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

§ 2. Zasady ogólne, obszar

 1. Konkurs nie ma charakteru powszechnego – do udziału w Konkursie uprawnia indywidualne zaproszenie wystosowane przez Organizatora do wyselekcjonowanych Influencerów.
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie przez zawarcie przez Uczestnika z Organizatorem Umowy.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny, z uwzględnieniem postanowień ust. 1 powyżej.
 4. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z uwzględnieniem transgranicznego charakteru Internetu.

§ 3. Termin

 1. Konkurs odbywa się w okresie od 25 stycznia 2021 roku do 15 marca 2021 roku w następujących Etapach:
  1. I Etap Konkursu – od 25 stycznia 2021r. do 10 lutego 2021r.; w dwuosobowych pojedynkach, publikowanych na LP w terminach, odpowiednio:
   • pierwszy pojedynek 25.01.2021r. (poniedziałek)
   • drugi pojedynek 27.01.2021r. (środa)
   • trzeci pojedynek 29.01.2021r. (piątek)
   • czwarty pojedynek 01.02.2021. (poniedziałek)
   • piąty pojedynek 03.02.2021r. (środa)
   • szósty pojedynek 05.02.2021r. (piątek)
   • siódmy pojedynek 08.02.2021r. (poniedziałek)
   • ósmy pojedynek 10.02.2021r. (środa)
  2. ogłoszenie Uczestników zakwalifikowanych do II Etapu Konkursu – 15 lutego 2021r.
  3. ogłoszenie par II Etapu Konkursu – 18 lutego 2021r.
  4. II Etap Konkursu – od 22 lutego 2021r. do 01 marca 2021r. w dwuosobowych pojedynkach, publikowanych na LP w terminach, odpowiednio:
   • pierwszy pojedynek 22.02.2021r. (poniedziałek)
   • drugi pojedynek 24.02.2021r. (środa)
   • trzeci pojedynek 26.02.2021r. (piątek)
   • czwarty pojedynek 01.03.2021r. (poniedziałek
  5. ogłoszenie Uczestników zakwalifikowanych do Finału Konkursu – 04 marca 2021r.
  6. Finał Konkursu – 09/10 marca 2021r.
  7. ogłoszenie Laureata (zwycięzcy Konkursu) – do 15 marca 2021r. (14.03.2021r. lub 15.03.2021r.)
 2. Okres trwania Konkursu opisany w ust. 1 powyżej, nie uwzględnia okresu wydania nagrody Laureatowi (w przypadku, opisanym w § 9 ust. 3 Regulaminu) i okresu reklamacji.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu (tytuł Laureata) nastąpi w terminie opisanym w ust. 3 pkt g) powyżej na Stronie konkursowej.
 4. W przypadku ufundowania nagrody dla Laureata Konkursu (§ 9 ust. 3 Regulaminu) wydanie nagrody nastąpi w dniu 20 marca 2021r.

§ 4. Uczestnictwo w Konkursie.

 1. Konkurs jest ograniczony podmiotowo i kierowany wyłącznie do 16 (szesnastu) Influencerów, którzy otrzymali zaproszenie do uczestnictwa w Konkursie w związku z treścią postanowień ust. 2 poniżej .
 2. Wyłonienie kandydatów do uczestnictwa w Konkursie, o których mowa w ust. 1 powyżej, leży w gestii Organizatora. Organizator wyłonił kandydatów wedle subiektywnych kryteriów oceny Profili osobistych Influencerów związanych z kulinariami i regionami zasięgu.
 3. Z tytułu udziału w Konkursie i realizacji zadania/zadań konkursowych Uczestnikowi przysługuje wynagrodzenie opisane w Umowie.
 4. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu, w szczególności w ust. 1 powyżej.
 5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora i Zlecającego jak również najbliżsi członkowie rodzin tych osób. Przez najbliższych członków rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.

§ 5. I Etap Konkursu

 1. W I Etapie Konkursu uczestniczy 16 (szesnastu) Uczestników. Rywalizacja odbywa się w parach (8 pojedynków, w każdym z pojedynków uczestniczy dwóch Uczestników).
 2. 2. Dobór w pary Uczestników I Etapu Konkursu należy do zadań Komisji Konkursowej, która w doborze jest autonomiczna, przy czym uprawniona do posiłkowania się kryteriami zasięgu, regionu.
 3. Uczestnik nie jest uprawniony do wyboru rywala w pojedynku I Etapu.
 4. Zgodnie z założeniami Konkursu zadaniem konkursowym I Etapu Konkursu jest Film pojedynkowy. Zadaniem Uczestnika I Etapu Konkursu jest wykonanie Filmu pojedynkowego - opracowanie (nagranie) Filmu pojedynkowego wg zadanego briefu, z przyrządzenia dania z produktami Marki (Duda Nasze Polskie) na podstawie przepisu kulinarnego opracowanego przez Wykonawcę oraz przekazanie przedmiotowego Filmu pojedynkowego Organizatorowi celem montażu obejmującego Filmy pojedynkowe dwóch Uczestników pojedynku.
 5. Organizator jest zobowiązany przesłać brief, o którym mowa w ust. 4 powyżej, w tym samym dniu do obydwu Uczestników danego pojedynku I Etapu.
 6. Filmy pojedynkowe I Etapu nie mogą być sprzeczne z obowiązującym stanem prawnym, nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, treści erotycznych, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób jak również treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, treści zawierających wulgaryzmy; treści godzących w dobre imię Marki. Naruszenie postanowień niniejszego ust. 6 skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika z udziału w Konkursie.
 7. Organizator publikuje na Stronie konkursowej Filmy pojedynkowe I Etapu (dwóch Uczestników danego pojedynku) w terminach, opisanych w § 3 ust. 1 pkt a) Regulaminu.
 8. Z chwilą publikacji Filmów pojedynkowych na Stronie konkursowej rozpoczyna się głosowanie Internautów wedle zasad sprecyzowanych w § 7 Regulaminu, które prowadzi do wyłonienia Uczestników II Etapu Konkursu.

§ 6. II Etap Konkursu

 1. W II Etapie Konkursu uczestniczy 8 (ośmiu) Uczestników – zwycięzców pojedynków I Etapu Konkursu, wyłonionych w wyniku głosowania Internautów, zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu.
 2. Rywalizacja w II Etapie odbywa się w parach (4 pojedynki, w każdym z pojedynków uczestniczy dwóch Uczestników).
 3. Dobór w pary Uczestników II Etapu Konkursu wyłonionych w wyniku głosowania Internautów, należy do zadań Komisji Konkursowej, która w doborze jest autonomiczna, przy czym uprawniona do posiłkowania się kryteriami zasięgu, regionu.
 4. Uczestnik nie jest uprawniony do wyboru konkurenta w pojedynku II Etapu.
 5. Zgodnie z założeniami Konkursu zadaniem konkursowym II Etapu Konkursu jest Film pojedynkowy. Zadaniem Uczestnika II Etapu Konkursu jest wykonanie Filmu pojedynkowego - opracowanie (nagranie) Filmu pojedynkowego wg zadanego briefu, z przyrządzenia dania z produktami Marki (Duda Nasze Polskie) na podstawie przepisu kulinarnego opracowanego przez Wykonawcę oraz przekazanie przedmiotowego Filmu pojedynkowego Organizatorowi celem montażu obejmującego Filmy pojedynkowe dwóch Uczestników pojedynku.
 6. Organizator jest zobowiązany przesłać brief, o którym mowa w ust. 5 powyżej, w tym samym dniu do obydwu Uczestników pojedynku II Etapu.
 7. Filmy pojedynkowe II Etapu nie mogą być sprzeczne z obowiązującym stanem prawnym, nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, treści erotycznych, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób jak również treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, treści zawierających wulgaryzmy; treści godzących w dobre imię Marki. Naruszenie postanowień niniejszego ust. 7 skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika z udziału w Konkursie.
 8. Organizator publikuje na Stronie konkursowej Filmy pojedynkowe II Etapu (dwóch Uczestników danego pojedynku) w terminach, opisanych w § 3 ust. 1 pkt d) Regulaminu.
 9. Z chwilą przekazania Organizatorowi Filmu pojedynkowego, Uczestnik II Etapu Konkursu udziela Organizatorowi zezwoleń (licencji) do przedmiotowego Filmu pojedynkowego w zakresie opisanym w Umowie. Odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z Filmem pojedynkowym ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał zgłoszenia danego Filmu pojedynkowego do udziału w Konkursie.
 10. Z chwilą publikacji Filmów pojedynkowych na Stronie konkursowej rozpoczyna się głosowanie Internautów wedle zasad sprecyzowanych w § 7 Regulaminu, które prowadzi do wyłonienia Uczestników Finału Konkursu.

§ 7. Głosowanie

 1. Głosowanie Internautów na Filmy pojedynkowe odbywa się w terminach, odpowiednio:
  1. w I Etapie Konkursu – od dnia 25.01.2021r. do dnia 14.02.2021r.
  2. w II Etapie Konkursu – od dnia 22.02.2021r. do 03.03.2021r.
 2. Głosowanie na ma na celu wyłonienie, odpowiednio:
  1. w I Etapie Konkursu – 8 (ośmiu) Uczestników II Etapu Konkursu;
  2. w II Etapie Konkursu – 4 (czworo) Uczestników Finału Konkursu;
 3. Uprawnionymi do głosowania (oddania głosu na Filmy pojedynkowe) są wszyscy Użytkownicy sieci Internet.
 4. Każdy głosujący może oddać wyłącznie jeden głos na dobę.
 5. Głosujący może oddać swój głos każdej doby głosowania stale na ten sam Film pojedynkowy lub w poszczególnych dobach na różne Filmy pojedynkowe.
 6. Sumowane są wszystkie głosy oddane przez głosujących w okresie głosowania, przy czym z uwzględnieniem zakazu korzystania z jakichkolwiek niedozwolonych metod gromadzenia głosów (w tym podejmowanie prób złamania zabezpieczeń mechanizmu głosowania lub znalezienia luk w systemie zabezpieczeń Strony konkursowej, korzystanie z narzędzi pozwalających uzyskiwać wyniki w sposób zautomatyzowany, korzystanie z automatycznych programów, skryptów etc. narzucających głosy).
 7. W przypadku gdy Organizator poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do naruszenia przez Uczestnika Konkursu lub osoby trzecie działające na rzecz Uczestnika Konkursu zasad gromadzenia głosów ( w szczególności naruszenie częstotliwości oddawania głosu, korzystanie z automatycznych programów, skryptów, etc.) Organizator jest uprawniony do powzięcia, w porozumieniu z Komisją Konkursową, decyzji bądź o umorzeniu głosów, co do których istnieje podejrzenie o ich zgromadzeniu w sposób niedozwolony, bądź decyzji o dyskwalifikacji danego Uczestnika Konkursu. Decyzja Organizatora w kwestii opisanej zdaniem poprzedzającym jest wiążąca przy czym Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej na drodze sądowej.
 8. Uczestnicy rywalizują w głosowaniu o zajęcie pierwszego miejsca w pojedynku (Etapu I oraz Etapu II).
 9. Kryterium decydującym o powstaniu uprawnienia do zakwalifikowania się do kolejnego Etapu Konkursu jest uzyskanie przez Film pojedynkowy danego pojedynku większej ilości głosów Internautów niż Film pojedynkowy konkurenta tj. zajęcie pierwszego miejsca w rywalizacji dwóch Uczestników danego Etapu na zasadzie: im wyższa ilość uzyskanych w sposób zgodny z Regulaminem głosów tym wyższa lokata, z uwzględnieniem postanowień ust. 10 poniżej.
 10. W przypadku gdy oba rywalizujące w danym Etapie Filmy pojedynkowe uzyskają identyczną ilość głosów, dla wyłonienia zwycięzcy danego pojedynku (uprawnionego do udziału w kolejnym Etapie Konkursu) zastosowanie znajduje kryterium dodatkowe – czas; w przypadku zbiegu ilości głosów zwycięzcą danego pojedynku będzie Uczestnik, który daną ilość głosów uzyskał w dacie wcześniejszej.

§ 8. Finał/ wybór Laureata

 1. W Finale Konkursu uczestniczy 4 (czworo) Uczestników – zwycięzców pojedynków II Etapu Konkursu, wyłonionych w wyniku głosowania Internautów, zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu.
 2. Pojedynek finałowy odbędzie się w terminie, wskazanym w § 3 ust.1 pkt f) Regulaminu (09/10 marca 2021r.).
 3. Zadanie finałowe polega na przyrządzeniu przez Uczestnika potrawy (dania) w studiu kuchennym w Warszawie, na podstawie przepisu kulinarnego opracowanego przez Wykonawcę.
 4. Uczestnik jest zobowiązany przekazać Organizatorowi, z wyprzedzeniem umożliwiającym Organizatorowi zapewnienie produktów na pojedynek finałowy, przepis, o którym mowa w ust. 3 poprzedzającym.
 5. Uczestnik jest uprawiony do otrzymania zwrotu kosztów przejazdu Uczestnika z miejsca zamieszkania do studia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, przy czym do maksymalnej kwoty 300,00 zł (trzysta złotych) brutto. Zwrot, o którym mowa w niniejszym ust. 5 zostanie dokonany na podstawie przedłożonych biletów komunikacji zbiorowej lub na podstawie tzw. kilometrówki (zestawienia faktycznie przejechanych kilometrów).
 6. W Finale jego Uczestnicy rywalizują o status Laureata Konkursu.
 7. Z chwilą utrwalenia nagrania Finału Uczestnik Finału Konkursu udziela Organizatorowi zezwoleń (licencji) do artystycznego wykonania utrwalonego na przedmiotowym nagraniu w zakresie opisanym w Umowie.
 8. Spośród finalistów Konkursu wyboru Laureata dokona Członek Honorowy Komisji Konkursowej p. Ewa Wachowicz.
 9. Członek Honorowy Komisji Konkursowej dokona wyboru Laureata dokonując ocen dań przygotowanych przez Uczestników Finału Konkursu z uwzględnieniem takich kryteriów jak: walory smakowe, walory wizualne, oryginalność dania.
 10. Decyzja Członka Honorowego Komisji Konkursowej jest ostateczna i wiążąca dla Uczestników Konkursu przy czym nie wyłącza to prawa Uczestnika do dochodzenia swych roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej.

§ 9. Benefity/nagroda

 1. Zwycięzcy Konkursu przysługuje tytuł Laureata.
 2. Z tytułu udziału w Konkursie i realizacji zadania/zadań konkursowych Uczestnikowi przysługuje wynagrodzenie opisane w Umowie, zróżnicowane w zależności od klasyfikacji danego Uczestnika w Konkursie (udziału w kolejnych Etapach).
 3. Ponadto, zamiarem Organizatora jest wydanie na rzecz Laureata (I-go miejsca w Konkursie) - wyłonionego w Finale przez Członka Honorowego Komisji Konkursowej zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu - nagrody w postaci: udział w programie telewizyjnym „Pytanie na śniadanie” w dniu 20.03.2021r.
 4. Organizator informuje, że wydanie nagrody, o której mowa w ust. 3 powyżej, jest uzależnione od okoliczności, za które Organizator odpowiedzialności nie ponosi; w konsekwencji w przypadku gdy wydanie nagrody, o której mowa w ust. 3 powyżej, okaże się niemożliwe wskutek okoliczności, za które Organizator odpowiedzialności nie ponosi mimo dołożenia przez Organizatora należytej staranności (np. rezygnacja przez TVP), Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania przedmiotowej nagrody. W konsekwencji postanowień niniejszego ust. 4 w zw. z postanowieniami ust. 2 i 3 powyżej, zamiar wydania nagrody nie może być rozumiany jako przyrzeczenie w rozumieniu postanowień art. 919 § 1 ustawy Kodeks cywilny.
 5. W przypadku wydania nagrody (ust. 3 powyżej) na rzecz Laureata przedmiotowa nagroda zostanie wydana z uwzględnieniem obowiązujących reguł podatkowych, w zależności od statusu Laureata (przychód osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub przychód z działalności gospodarczej).
 6. W przypadku wydania nagrody (ust. 3 powyżej) na rzecz Laureata, Laureat będzie również uprawiony do otrzymania zwrotu kosztów przejazdu Laureata z miejsca zamieszkania do studia telewizyjnego, o którym mowa w ust. 3 powyżej, przy czym do maksymalnej kwoty 300,00 zł (trzysta złotych) brutto. Zwrot, o którym mowa w niniejszym ust. 6 zostanie dokonany na podstawie przedłożonych biletów komunikacji zbiorowej lub na podstawie tzw. kilometrówki (zestawienia faktycznie przejechanych kilometrów).
 7. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Zlecający.

§ 10. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z RODO i przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000).
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda, na udział w Konkursie, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureata, wydania Nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat.
 5. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator tj. OS3 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867 Warszawa), Aleja Jana Pawła II, 27.
 6. Organizator może powierzyć Zlecającemu przetwarzanie danych w zakresie (celu) koniecznym do przeprowadzenia Konkursu, wydania Nagrody, rozpatrzenia reklamacji.
 7. Administrator informuje, że dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym a ewentualne udostępnienie danych podmiotom trzecim może mieć miejsce wyłącznie wówczas, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.
 8. Administrator informuje, że dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 9. Administrator informuje, że każda osoba, której dane Administrator przetwarza ma prawo do:
  1. dostępu do danych;
  2. sprostowania danych;
  3. żądania usunięcia jej danych lub ograniczenia ich przetwarzania;
  4. zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  6. przenoszenia danych
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, co pozostaje bez wpływu na przetwarzanie dokonane na jej podstawie przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi (artykuł 77 RODO), Uczestnik winien się skontaktować z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie www.uodo.gov.pl.

§ 11. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane w formie pisemnej listem poleconym pod adres siedziby Organizatora (00-867 Warszawa, Aleja Jana Pawła II, 27) przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu, z dopiskiem: "Konkurs. Pojedynek Smaku”.
 2. O zachowaniu terminu opisanego w ust. 1 niniejszego paragrafu decyduje data stempla nadania reklamacji.
 3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą uwzględniane.
 4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z postanowieniami ust. 5 poniżej, oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
 5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej.
 6. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne, przy czym nie wyłącza to prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

§ 12. Postanowienia końcowe

Wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami w związku z treścią lub wykonaniem niniejszego Konkursu, będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie i z wykorzystaniem wszelkich dostępnych zasad i technik mediacji. W szczególności Organizator składa zapewnienie o gotowości i dyspozycyjności jej przedstawicieli do podjęcia i prowadzenia rozmów mających na celu zawarcie porozumienia w ciągu pierwszych 10 dni od daty ujawnienia się sporu. W przypadku gdy zawiodą próby polubownego załatwienia sporu Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.