POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE WSTĘPNE

Właścicielem niniejszej strony internetowej („Serwisu”) jest : DUDA Zakłady Mięsne Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach

Operatorem i administratorem niniejszej strony internetowej (”Serwisu”) jest: OS3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie.

Prosimy przeczytać - z należytą uwagą - niniejszą politykę prywatności (dalej "Polityka Prywatności") przed przystąpieniem do korzystania z tej strony internetowej, ponieważ wyjaśnia, w jaki sposób będziemy przetwarzać dane Użytkowników strony internetowej i prezentuje informacje o zakresie i sposobie gromadzenia danych w związku z dostępnością Serwisu w sieci Internet, sposobie przechowywania, zabezpieczania i wykorzystania danych jak również o uprawnieniach Użytkowników i inne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł oraz w jaki sposób korzystamy z plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony oznacza akceptację Polityki Prywatności.
OS3 sp. z o.o. kwestię ochrony danych osobowych traktuje priorytetowo, zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.).
Treść Polityki Prywatności jest udostępniona wszystkim Użytkownikom przez publikację na stronie internetowej - Administrator umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Polityki Prywatności.

I. DEFINICJE

Użytym w treści niniejszej Polityki Prywatności zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

 1. "Serwis" - strona internetowa funkcjonująca w sieci Internet pod domeną www.pojedyneksmaku.pl wraz z zestawem wszystkich usług dostępnych w Serwisie, umożliwiających Użytkownikom korzystanie z oferowanych funkcjonalności Serwisu.
 2. "Administrator" - OS3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o adresie: 00-867 Warszawa, ul. Aleja Jana Pawła II 27, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000203860, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadająca NIP 642-21-59-795, REGON: 273202309, o kapitale zakładowym w wysokości 404 000 złotych.
 3. "Użytkownik" - każda osoba odwiedzająca Serwis.
 4. "RODO" - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. ADMINISTRATOR

Administratorem danych jest OS3 Sp. z o.o., spółka zdefiniowana w punkcie 2) Definicji niniejszej Polityki Prywatności.

III. RODZAJ GROMADZONYCH DANYCH

Dostęp do Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet przy czym celem skorzystania z zasobów Serwisu konieczne jest posiadanie systemu pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

Serwis nie gromadzi danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem danych, które odkładają się w systemach IT, kiedy Użytkownik ogląda (odwiedza) Serwis - są to wyłącznie zwykłe logi systemowe oraz informacje, które wysyła przeglądarka przedstawiając się czyli dane dotyczące danej wizyty Użytkownika w Serwisie (dane zbierane o atrybutach urządzenia, z którego korzysta Użytkownik takich jak system operacyjny, typ i wersja używanej przeglądarki internetowej, ustawienie języka przeglądarki, adres IP urządzenia /device fingerprint/).

Dane w systemach statystyk (Google Analytics) zbierane są w sposób anonimowy.

IV. PLIKI COOKIES

Ze względów technicznych, w celu usprawniania korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez dostosowanie Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników, niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe dla komputera Użytkownika i jego danych.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne” (session cookies) - pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • „stałe” (persistent cookies) - „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej, w sekcji „Pomoc”).

V. SPOSOBY WYKORZYSTANIA POZYSKANYCH DANYCH

Dane zbierane automatycznie, o których mowa w punkcie III Polityki Prywatności, są gromadzone dla celu zagwarantowania Użytkownikom możliwości skorzystania z funkcji głosowania udostępnionej w Serwisie. Dzięki gromadzeniu danych o atrybutach urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, Organizator zapewnia Użytkownikom możliwość oddawania głosów w akcji promocyjnej, której Serwis jest dedykowany, z respektowaniem zasad częstotliwości oddawania głosu. Zebrane automatycznie dane wykorzystywane będą w tym celu w zakresie i okresie niezbędnym do przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Przedmiotowe dane mogą być również użyte do analizy zachowań Użytkowników w Serwisie oraz w celu zbierania danych demograficznych o Użytkownikach.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies:

 • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności rozpoznania urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizację i wyświetlenia Serwisu dostosowanego odpowiednio do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
 • analiz i badań oraz audytu oglądalności poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu (celem doskonalenia jego struktury i zawartości);
 • zapewnienia bezpieczeństwa i w najdalszym możliwym zakresie niezawodności Serwisu;
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics; statystki pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; .

Zgromadzone informacje mogą być także wykorzystane do ich udostępnienia uprawnionym organom, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości, w przypadku uzasadnionego przypuszczenia popełnienia przez Użytkownika przestępstwa w Serwisie, a także na wniosek uprawnionych organów zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH

Administrator nie przekazuje zgromadzonych danych żadnym osobom trzecim, z wyłączeniem przypadku gdy takie przekazanie jest konieczne ze względu na uregulowania prawne (na wniosek uprawnionych organów państwowych) oraz w przypadku gdy osoba trzecia na zlecenie Administratora realizuje usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu w sieci Internet. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym zakres udostępnionych danych jest ograniczony do danych koniecznych celem wykonania usługi.
Administrator informuje, że dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym a ewentualne udostępnienie danych podmiotom trzecim może mieć miejsce wyłącznie wówczas, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów (jak w zdaniu pierwszym).

VII. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

Administrator informuje, że każda osoba, której dane Administrator przetwarza ma prawo do:

 1. dostępu do danych w szczególności informacji czy Administrator przetwarza jej dane osobowe;
 2. sprostowania danych;
 3. żądania usunięcia jej danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia ich przetwarzania;
 4. zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych;
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 6. przenoszenia danych.

Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi (artykuł 77 RODO), Uczestnik winien się skontaktować z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie www.uodo.gov.pl

VIII. LINKI

Serwis może zawierać linki do innych podstron ale fakt zamieszczenia linku nie oznacza, że Administrator ma jakikolwiek wpływ na funkcjonowanie czy zawartość serwisu linkowanego. Przeciwnie – takie serwisy działają niezależnie od Administratora, Administrator nie sprawuje kontroli nad przedmiotowymi serwisami, które rządzą się własnymi zasadami funkcjonowania i ochrony danych. Użytkownik winien mieć świadomość odrębności tych serwisów od Serwisu i każdorazowo zweryfikować we własnym zakresie politykę odwiedzanej za pośrednictwem linka witryny internetowej.

IX. KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w przedmiocie stosowanej Polityki Prywatności prosimy o kontakt drogą pocztową pod adres Administratora wskazany w punkcie 2) Definicji niniejszej Polityki Prywatności lub drogą elektroniczną poprzez wiadomość kierowaną na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej: ostrzy@os3.pl.